Polityka prywatności

1. Podanie danych osobowych na portalu  w każdym przypadku jest dobrowolne.

2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

3. Administratorem danych jest portal tablicaweselna.pl

4. Portal zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją Usług świadczonych Ogłoszeniodawcy.

5. Portal przetwarza dane osobowe wprowadzone na portalu w celu:

a. realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu,

b. w celu rejestracji Konta,

c. w związku z obsługą reklamacji,

d. w związku z korespondencją e-mailową,

e. dla potrzeb technicznych i statystycznych portalu,

f.  w celu poinformowania Ogłoszeniodawców o nowych ofertach.

6. Ogłoszeniodawcy między sobą mogą kontaktować się  poprzez telefon i adres e-mail podany w Ogłoszeniu.

7. Ogłoszeniodawcyy zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z danym Ogłoszeniem.

8. Portal zbiera od Ogłoszeniodawców i przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko;

b. nazwa firmy;

c. adres siedziby;

d. adres zamieszkania lub/i korespondencyjny;

e. adres poczty elektronicznej;

f. numer telefonu .

7. Ogłoszeniodawca podając na portalu jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez portal na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez portal oraz prawo do ich poprawiania.

9. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie zażądać od portalu zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

10. Portal jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11. Informacje zawarte w logach dostępowych, mogą zawierać różne dane np. adres IP. Portal wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Portal zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).